Jan 6, 2014

SẮC MÀU VU VƠ - Thơ BÍCH QUY

                                                            SẮC MÀU VU

                                                                             Bích Quy
                                                                                  
     

                                                                    Ngoài cửa sổ
                                                                    Mây trắng bay
                                                                    Cây liễu rũ
                                                                    Có hoa đỏ

                                                                    Dáng em nhỏ
                                                                    Cài nơ xanh...
                                                                    Áo đầm hồng
                                                                    Mang giầy tím

                                                                   Mắt em buồn
                                                                   Nhìn xa xăm
                                                                   Em đứng đó
                                                                   Mong mẹ về....

No comments:

Post a Comment