Mar 21, 2012

Chia buồn cùng Ngọc Nga


Được tin em của TV6370 Ngọc Nga

Anh LƯU PHAN DŨNG
vừa từ trần ở California


Xin chân thành chia buồn cùng bạn
LƯU NGỌC NGA và tang quyến

Nguyện cầu hương linh anh sớm về cõi NIẾT BÀN

Các bạn TV63-70 Đồng thành kính phân ưu

No comments:

Post a Comment