Jul 10, 2012

Giếng hồi hướng công đức cho Lưu Phan Dũng

Ngọc Nga và các bạn thân mến
Đây la` hình các giếng cuả em Lưu Phan Dũng  (em của Ngọc Nga). Các bạn  quyên góp đã làm được ba cái giếng  cho em Dũng . Hai cái giếng thứ tư va` thứ năm la` cuả em Nga va` ngươi` bạn lam` để hồi hướng công đức cho em  . Tâm xin gửi để Nga va` các bạn xem kết quả .

Cám ơn các bạn va` các em Nga .

Thân mến ,

Minh Tâm

No comments:

Post a Comment