Jul 25, 2011

Họp mặt TV6370 tại Úc Châu

Sinh NhưMai (Canada) Oanh Nam hội ngộ tại Sydney (06-2011)

Thăm viếng Opéra house


Sydney harbour


Mỏi chân, đói bụng rồi chúng mình đi "nhẩm xà"

An Như Mai hội ngộ ở Canberra (2011)

Như Mai An viếng Canberra parliament (2011)

Phương Thu Như Mai hội ngộ ở Melbourne (2011)

No comments:

Post a Comment